Skip to content

Ansvar

Vi tar fram ansvarsfulla lösningar för miljö och samhälle

Miljöeffektivitet är livsnerven för hållbar och konkurrenskraftig fiskproduktion och blå tillväxt baserad på vattenresurser. Med utvecklingen av foder och mer exakta utfodringsmetoder har den finska fiskodlingsnäringen satsat hårt på att minska näringsbelastningen sedan början av 1990-talet. Fiskodlingens fosforbelastning har kunnat minskas med mer än 80 % och kvävebelastningen med nästan 70 %.

Fennoaquas produktsortiment ger möjlighet att gå ännu längre. Som pionjär hjälper vi fiskodlare att lyckas på ett miljövänligt sätt. Vi hjälper också konsumenter att göra hållbara val baserat på information. Regnbågslax och sik som föds upp i Finland finns båda på WWF:s gröna, d.v.s. rekommenderade, fisklista.

Ansvarsrapporten för 2023 är publicerad

Fennoaquas första hållbarhetsredovisning är klar. I rapporten berättar vi om våra prestationer och vårt engagemang för miljömässigt och socialt ansvarsfull verksamhet.

Ansvarsrapporten och den kontinuerliga beräkningen av koldioxidavtrycket styr vår framtida tillväxt. Att engagera sig för resurseffektivitet, att minimera det operativa fotavtrycket och att ta ett allmänt ansvar är kärnan i vår verksamhet.

Läs vår ansvarsrapport (på engelska)

Baltic Blend® Östersjöfoder

Baltic Blend minskar avsevärt kvävebelastningen från fiskodling, återvinner näringsämnen och tar bort fosfor från Östersjön

Namnet på Baltic Blend® Östersjöfoder indikerar att renat fiskmjöl och olja från fisk från Östersjön används som foderingredienser. Varje kilo fisk som föds upp med Östersjöfoder återvinner näringsämnen från Östersjön och tar till och med bort fosfor. Det har varit möjligt att minska kvävebelastningen vid odlingen med 75 %. Baltic Blend är ett bra exempel på cirkulär ekonomi på lokal nivå. Marina råvaror från hållbart fiskade fiskbestånd uppfyller naturligtvis fiskens näringsbehov.

Vår Baltic Blend Baltic foderinnovation är relevant för hela fiskeindustrin, från fiskare till fiskmjölsproduktion, foderindustrin och konsumenten. En ökad användning av fiskfoder gjort på fisk från Östersjön, gör att vi effektivare utnyttjar bestånden av strömming och skarpsill, och på detta sätt får in dem i livsmedelskedjan förädlade till våra matbord som regnbågslax och som sik.

Fennoaqua började tillverka Östersjöfoder 2016. Under åren 2016–2022, med det inhemska fiskmjölet och oljan från Östersjöströmming och skarpsill som används som foderråvara, har 18 000 kg mer fosfor avlägsnats från Östersjön varje år än vad som lastas där av hela den inhemska fiskodlingen. Mängden bortförd motsvarar den mängd fosfor som hamnar i naturen med det årliga renade avloppsvattnet på cirka 225 000 individer.

Opti utfodring

Fiskolja från havsfisk har traditionellt använts som energikälla i fiskfoder. I Fennoaquas Opti utfodringskoncept ersätts fiskolja till stor del av rapsolja. Detta sparar avsevärt de värdefulla fiskresurserna i haven och är kostnadseffektivt för odlaren. Foder med högre fiskoljehalt används endast i slutskedet av fiskodlingen. Detta säkerställer att tillräckligt med omega-3-fettsyror, EPA och DHA, som främjar människors kardiovaskulära hälsa, samlas i den ätbara fisken. Detta garanterar konsumenten en högkvalitativ och beprövad hälsosam slutprodukt, som odlaren med rätta kan vara stolt över.

Fytasenzym

Fennoaqua avelsfoder innehåller fytasenzym, vilket avsevärt minskar näringsbelastningen från fiskodling i vattendrag. Fytas förbättrar fiskens förmåga att utnyttja fosfor i fodret och i övrigt svårsmälta växtkällor av fosfor. Tack vare fytas innehåller foder mindre fosfor. Fytas förbättrar också utnyttjandeeffektiviteten av fiskprotein.

Läs mer

Sök